Kế hoạch thực hiện

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI GPMB
DỰ ÁN KHU LIÊN HỢP BỆNH VIỆN CHI

(11/2021 – 12/2022)

STT Công việc Đơn vị/Nhân sự Thời điểm bắt đầu Thời điểm kết thúc
1 Đang trong thời kỳ giải phóng mặt bằng, đã đền bù được 15% tổng diện tích đất dự án vào đầu tháng 09/2022 VP công chứng đang xử lý hồ sơ các chủ hộ để soạn hợp đồng công chứng cho việc đền bù đợt 2 vào cuối tháng 10/2022   Cuối năm 2022
2 Đo đạc và quy chủ. Xác định ranh giới, diện tích và chủ từng thửa đất trong diện tích dự án Đại diện dự án, UBND xã Tiên Dương, thôn Cổ Dương và Công ty đo đạc 01/11/2021 30/11/2021
3 - Vận động nhân dân. Họp chủ hộ đất thông báo thu hồi và thống nhất giá đền bù
- Lập phương án bồi thường
Ban GPMB: Đại diện dự án, Đại diện UBND xã Tiên Dương, thôn Cổ Dương và Công ty đo đạc 01/12/2021 31/12/2021
4 Khảo sát thực địa và thống kê tài sản trên đất. Kiểm đếm, lập hồ sơ số liệu về đất đai, tài sản, hoa màu trên đất và thu thập giấy tờ pháp lý; kê khai, áp giá Ban GPMB và Công ty đo đạc 15/12/2021 31/12/2021
5 Tổng hợp danh sách hộ dân và làm các thủ tục hành chính Ban GPMB và VP công chứng 03/01/2022 30/01/2022
6 Thanh toán tiền đền bù cho các hộ và nhà nước (đất công) Chủ dự án 15/02/2022 15/03/2022
7 Hoàn thành thủ tục đất công với UBND huyện Đông Anh và xã Tiên Dương Ban GPMB 15/02/2022 15/03/2022
8 Làm thủ tục cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất Chủ dự án và Chuyên viên hành chính đất đai 04/2022 05/2022

Nơi nhận:

  • UBND xã Tiên Dương,
  • Đại diện thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương,
  • Các đơn vị liên quan,
  • Lưu.